ชื่อ: ตัวบทย่อมาตราสำคัญปกครอง แรงงาน และภาษีอากร (ไม่เน้นคำสำคัญ)

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: พัตร์พิมล อ่อนจีน

สำนักพิมพ์: Equal Write

เนื้อหา

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
**ไม่มีเน้นคำสำคัญ
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประมวลรัษฎากร