ชื่อ: ได้เวลาตื่นแล้ว คุณผู้หญิง!

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: ธัญธร เชาว์บัณฑิตย์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

คำเชิญชวนสำหรับผู้หญิง นี่คือสื่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง เพื่อรางวัลแห่งอิสรภาพทางการเงิน