ชื่อ: เด็กดี ครบด้านสร้างได้

หมวด: เรื่องสั้น

ผู้แต่ง: นันทวดี

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดีต่างๆ ให้กลายเป็นนิสัยที่ดี
พ่อแม่ควรจะกระทำอย่างถูกต้องไปพร้อมๆ กันทุกด้านเพื่อให้เขาเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้เขามีคุณค่าในตัวเอง
"