ชื่อ: ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมา รวมถึงความเป็นอยู่ 
และผลงานของชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์