ชื่อ: จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: Howard Gardner

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

 ในอนาคตอันใกล้นี้ " จิตทั้ง 5" จะกลายเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดสำหรับคุณ!
ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสู่ความเป็นอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ หรือ พหุปัญญา (Multiple Intelligences) ได้กล่าวถึง “ จิต 5ประการ” อันได้แก่ จิตชำนาญการ (Disciplinary Mind) ,จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) ,จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) , จิตเคารพ (Respectful Mind) และจิตจริยธรรม (Ethical Mind) ว่า “จิตทั้ง 5 รูปแบบ” นั้น เป็นจิตที่ทอดผ่านห้วงแห่งความรู้คิด และความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยในการดำรงชีวิตและการทำงาน และจะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จทั้งในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจทุกสายอาชีพ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาจิตทั้ง 5 ประการนี้อย่างได้ผล