ชื่อ: จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ (20204-2009)

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: สรณัฐ เสร่บาง,วิไล นครสุวรรณ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา