ชื่อ: คุณเป็นหมอดูที่แม่นและแก้กรรมได้ตรงที่สุดในโลก

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) และธ.ธรรมรักษ์

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยาก เพราะเหตุนี้ผู้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงต้องเป็นผู้ประกอบกรรมดีทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อให้กรรมดีนั้นหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญ ดังคำกล่าวที่ว่า “สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม” "