ชื่อ: คำอธิบายกฎหมาย จ้างทำของ ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: อ.สนิท สนั่นศิลป์

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

หนังสือสัญญาจ้างทำของ  ผู้เขียนได้รวบรวมหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อีกทั้งได้รวบรวมคำพิพากษาศาลของศาลฎีกา 
ไว้ประกอบการใช้งาน  เมื่อปลดเกษียณแล้ว ได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์สูตรไพศาลไปจัดพิมพ์ เจตนารมณ์ก็เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้อาศัยเป็นแนวทางปฏิบัติ 
หวังว่าหนังสือนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง