ชื่อ: คัมภีร์ผู้จัดการ *New Edition 2018

หมวด: จิตวิทยา-การลงทุน

ผู้แต่ง: Richard Luecke and Christopher Bartlett

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผุ้จัดการที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยทักษะในด้านการจ้างงาน และการดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณค่าจนถึงการโน้มน้าวจูงใจ และพัฒนาสมาชิกในทีม จาการเข้าใจงบการเงินทีสำคัญไปถึงการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทัังการตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการอาชีพของคุณเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อช่วยคุณให้สามารถยืนอยุ่ ณ จุดสูงสุดในอาชีพได้ โดยเนื้อหาสาระทีสำคัญประกอบด้วย:
    การพัมนาชุดทักษะที่สมบูรณ์สำหรับคุณ
    การนำพาองค์การพ้นผ่านวิกฤติการณ์ใด ๆ
    การจัการด้วยการกระจายงาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการติดตามดูแลและการปรับปรุง
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวคุณเอง