ชื่อ: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอร์รัปชั่นในประเทศไทย

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: รศ.ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์

เนื้อหา