ชื่อ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

 หนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ" เล่มนี้ ได้รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและการยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากธุรกิจชั้นนำที่มีแนวทางการบริหารอย่างโดดเด่น 
    ผู้เขียนยังได้นำเรื่องราวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการศึกษามาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ รวมกับงานศึกษาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้น และเป็นความรู้ที่องค์การธุรกิจใช้ได้ผลแตกต่างกันตามแต่ลักษณะธุรกิจ รวมทั้งได้สังเคราะห์แนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ และสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง