ชื่อ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร. อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร. วนิดา วาดีเจริญ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

 หนังสือ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" เล่มนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาประกอบไว้เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ แบบฟอร์มการจ้างงาน การบรรจุแต่งตั้ง การเลิกจ้าง และการลาออก ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โดยคณะผู้เขียนมีความประสงค์ว่า หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราประกอบการสอนให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติให้แก่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในอนาคต