ชื่อ: กฏหมายอาญาระหว่างประเทศ

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด

เนื้อหา