ชื่อ: กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา