ชื่อ: THAI LAW DICTIONARY English-Thai

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

Dictionary นั้นได้มีการจัดพิมพ์กันอย่างแพร่หลาย โดยหลายสำนักพิมพ์ ในหลายรูปแบบ นั้นก็เป็นเพียง Dictionary ทั่วไปเท่านั้น
การที่จะนำ Dictionary ดังกล่าวไปใช้หรืออ้างอิงทางคดีในกระบวนการยุติธรรมกับอารยประเทศหาพอเพียงไม่ การใช้ Thai Law Dictionary จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น