ชื่อ: HR MBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา

หลังจากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาในระดับ MBA ก็ค้นพบว่า วิชาความรู้ ในวิชาต่างๆ สามารถนํามา Apply ใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ จึงนํามาทดลอง ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง และปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงตั้งชื่อแนวคิดนี้ว่า HR MBA (Human Resources Management + Master of Business Administration Concept) และเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกได้อีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี้ โดยหวังว่าแนวคิดนี้จะสามารถจุดประกาย ความคิด ให้ผู้อ่านนําไปต่อยอดได้ไม่มากก็น้อย