ชื่อ: 101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: พรเทพ ฉันทนาวี

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา

กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It’s OK : รหัสลับพัฒนา
บุคลากร”  จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ
ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เรียกได้ว่าเป็น The Master ขององค์กร
 
ฝ่ายผู้บริหาร และ HR ควรจัดการฝึกอบรม “ทักษะในการสอน” หรือ
“การโค้ชผู้อื่น” ให้กับบุคคลากรกลุ่มนี้ เพื่อดึงเอาความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ
ของพวกเขา นำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
เพื่อส่งต่อทายาทหรือผู้สืบทอด อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร