ชื่อ: หลักการตลาด

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการตลาด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั่วไปได้
และเป็นความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทุกสาขา เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาดที่ต้องศึกษาอย่างครบถ้วน