ชื่อ: การบริหารจัดการนวัตกรรม

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แต่ถึงกระนั้นผู้บริหารมากมายก็ล้มเหลวที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในองค์กรที่กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความสร้างสรรค์ในองค์กร และสิ่งที่ผู้บริหารและผู้นำจำเป็นต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย
•การก่อเกิดความคิดใหม่ และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส
•การประเมินคุณค่าของความคิด และการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
•วิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
•การสร้างวัฒนธรมที่เปิดรับนวัตกรรม
•สิ่งที่ผู้นำต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ