ชื่อ: Alignment การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจบทบาทของแผนผังกลยุทธ์(Strategy maps) และ Balanced Scorecard ในภาคปฏิบัติ โดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ผู้เขียนได้อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขความบิดเบี้ยวของการประสานพลังภายในองค์การเพื่อให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางที่ทรงพลังและมีประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย วิถีทางในการบริหารดุลยภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิผล
การสร้างข้อเสนอด้านคุณค่าของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ รวมถึงเทคนิคการใช้กระบวนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานและบริษัทในเครือ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการต่อยอดความรู้ด้าน Balanced Scorecard