ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2540

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2540 อาทิ -การส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีน -การประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัว -การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 -คาดภาวะเงินเฟ้อในปี 2540 จากการปล่อยให้เงินบาทลอยตัว -หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก IMF -วิกฤติการณ์การเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลกระทบต่อญี่ปุ่น -ค่าเงินอาเซียน -วิกฤติการณ์การเงินของเกาหลีใต้ กู้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ IMF