ชื่อ: ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะนายกเทศมนตรี ที่พึงประสงค์ในทรรศนะของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา