ชื่อ: การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการบริหาร การพัฒนา โดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการ (Management Administration) และการบริหาร การพัฒนา (Development Administration) ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ • แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา • การบริหารการพัฒนาของไทย : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินงาน • ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของการบริหารการพัฒนาของไทย • แนวโน้มการบริหารการพัฒนาของไทย "