ชื่อ: การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานการให้ บริการ และการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งในด้านรายได้จากงบประมาณและจากภาษีอากรรวมทั้งการให้บริการ นอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือด้านรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งงบลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ จำเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "