ชื่อ: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานในภารกิจการรักษาความสงบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเฉพาะสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา