ชื่อ: ข้อจำกัดทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการห้ามผู้บริหารที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่การเลือกตั้ง

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา