ชื่อ: พฤติกรรมและค่านิยมทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นของไทย :ศึกษาตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา