ชื่อ: การพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ศึกษาปัญหาการจัดตั้งและการบริหารจัดการ นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา