ชื่อ: ข้อเสนอแนวทางการจัดทำสำนวนการสืบสวนสอบสวน ศึกษากรณีฐานความผิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๓ (๒) กรณีย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา