ชื่อ: ควรให้องค์กรใดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา