ชื่อ: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของสานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา