ชื่อ: รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

" หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administra- tion)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถานการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง ด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน • แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์หนึ่ง • พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ • ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ • องค์การและหลักการบริหารจัดการเบื้องต้น • พื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา • แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและทางเลือกสาธารณะ • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเมือง และการบริหาร "