ชื่อ: กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: เอทสึโกะ โทโมมัทสึ,  จุน มิยาโมโตะ, มาซาโกะ วากุริ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"หนังสือ “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Law for Local Government)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น” เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่วนราชการทั้งหลายที่ต้องมีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะเรียนรู้หลักการและสาระสำคัญทางกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย อีกทั้งยังเหมาะสมที่จะมีไว้ ใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักการจัดระเบียบราชการบริหาร : พื้นฐาน ของการปกครองท้องถิ่น ที่มาของกฎหมายปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ และระบบกฎหมายการ ปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย สาระสำคัญทางกฎหมายของการปกครองท้องถิ่นตามหลักการ กระจายอำนาจ เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ลักษณะของการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"