ชื่อ: กฎหมายธุรกิจ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: คณาจารย์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เนื้อหา

ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการควรจะต้องมี ความรู้ในเรื่องของกฎหมายพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ แต่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะละเลยและไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของกฎหมาย มักจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว โดย ผู้ประกอบการมักจะสนใจเพียงแต่ความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้ว กฎหมายถือว่า เป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกคนจะต้องรู้ เพราะกฎหมายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบ ธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเลิกประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ปัญหาและข้อพิพาท ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินกิจการก็มักจะเกิดจากความไม่เข้าใจหรือการขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายของ ตัวผู้ประกอบการทั้งสิ้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะ เกิดขึ้นจากการไม่รู้กฎหมาย ดังนั้น ก่อนที่จะประกอบธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากผู้ประกอบการ จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ อันได้แก่ การลงทุน ตัวสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต การตลาด การ แข่งขันทางการค้าแล้ว ผู้ประกอบการควรจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคู่กันไปด้วย