ชื่อ: ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา