ข้อมูลหนังสือ

[title]

หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard

หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ในปัจจุบัน องค์กรเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำ Balanced Scorecard หรือ BSC ไปใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกัน ก็มีหลายองค์กรที่ติดอยู่ในกับดักของ BSC เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต้องติดอยู่กับตัวชี้วัดเต็มไปหมด ทำให้การทำงานไม่ไปไหน และสุดท้ายอาจทำให้ผลการดำเนินงานแย่ลงไปด้วย
    หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ต้องการติดอยู่ในกับดักของ BSC หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันแนวคิดสำคัญของ BSC มากขึ้น พร้อมทั้งมองเห็นปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ จากการนำ BSC ไปใช้จริงในองค์กร ตลอดจนเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถนำ BSC ไปใช้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในขับเคลื่อนทางกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการทุกท่าน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Balanced Scorecard00