ข้อมูลหนังสือ

[title]

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากร

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความสะดวกในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร