ข้อมูลหนังสือ

[title]

นโยบายสาธารณะ

หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"“นโยบายสาธารณะ” เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทำให้ รัฐบาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกำหนดนโยบายที่ดี และ ให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับ ประชาชนและความเจริญมั่งคั่งให้แก่ประเทศ นโยบายสาธารณะ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว ของการบริหารประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง"