ข้อมูลหนังสือ

[title]

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)

หมวด : เทคโนโลยีการสื่อสาร
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร.กิจจา บานชื่น และคณะ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

 "ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศึกราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ