ข้อมูลหนังสือ

[title]

เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง...

หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือเทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.....
-การวางระบบป้องกันการเพิกถอน
-ปัญหาการรับรู้รายได้ทางบัญชี..ถูกต้องทางภาษีหรือไม่
-รับรู้รายได้ต่ำเกินจริง มีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) หรือไม่
-ปัญหาการรับรู้รายจ่ายทางบัญชี...เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีหรือไม่
-หนี้สูญ
-มูลค่าแห่งสินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคา