ข้อมูลหนังสือ

[title]

ตัวบทย่อมาตราสำคัญปกครอง แรงงาน และภาษีอากร (เน้นคำสำคัญ)

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : Equal Write
ผู้แต่ง : พัตร์พิมล อ่อนจีน
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
**จะเน้นคำสำคัญเพื่อให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น คำว่า ต้อง,เพื่อ,ยกเว้น เป็นต้น
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประมวลรัษฎากร