ข้อมูลหนังสือ

[title]

การพัฒนาองค์การ

หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

 หนังสือ "การพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ ไปจนถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารจัดการ และช่วยเสริมสร้างความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี