ข้อมูลหนังสือ

[title]

๑๐๘ เช็ค คดีแพ่ง

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

            ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ
จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการเช็ค ความผิดทางแพ่ง
สารบัญ  108 คดี เช็คแพ่ง
1.    สั่งจ่ายเช็คแต่ไม่มีในธนาคาร
2.    ออกเช็คโดยไม่ได้ลงชื่อใช้ตราประทับแทน
3.    ออกเช็คใช้เงินตามเช็คโดยสุจริต
4.    เปิดบัญชีเดินสะพัดไว้กับธนาคาร
5.    วันที่เขียนเช็คยังไม่ถือว่าเป็นวันออกเช็ค
6.    เช็คที่ออกให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ
7.    ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินในเช็ค
8.    คบคิดกันฉ้อฉลเช็คโดยมาสุจริต
9.    เช็คขาดอายุ ธนาคารปฏิเสธเงินในบัญชี
10.    ยืมเงินโดยจ่ายเช็คไว้เป็นหลักฐาน
11.    ปฏิเสธความรับผิดในเช็ค
12.    ออกเช็คไม่ได้สลักหลังเช็ค
13.    ผู้ทรงเช็ค ขึ้นเงินไม่ได้ตามเช็คเงินสด
14.    ผู้ทรงเช็คไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายในกำหนด
15.    ออกเช็คสั่งจ่ายเงินแก่ผู้ถือ เพื่อเรียกเก็บเงิน
16.    ออกเช็คมีวันสั่งจ่าย โดยชอบด้วยกฎหมาย
17.    สัญญาประนีประนอมยอมความเพิกถอนเช็ค
18.    ไม่ไปรับเงินตามเช็ค ชำระหนี้ด้วยเงินสด
19.    ตกลงซื้อขายเรือโดยจ่ายเช็คเป็นหลักฐาน
20.    ชำระเงินตามเช็คเป็นงวด ๆ ยังไม่ควบ
21.    ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ ธนาคารไม่รับเช็ค
22.    สัญญาขายลดเช็คให้กับผู้รับชำระหนี้
23.    ยื่นให้ใช้เงินโดยชอบเมื่อเช็คถึงกำหนด
24.    เล่นการพนันโดยออกเช็คชำระให้แทน
25.    เช็คส่วนตัวเช็คบริษัทไม่สามารถแยกแยะได้
26.    เช็คลงชื่อสลักและประทับตราสำคัญ
27.    เช็คขายลดผิดสัญญาชำระตามสัญญาค้ำประกัน
28.    เช็คขีดคร่อมเฉพาะไม่นำเงินเข้าธนาคาร
29.    ลงวันที่เช็คล่วงหน้าภายหลังโอนเช็ค
30.    ผิดนัดชำระเงินไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
31.    ผู้สลักหลังเช็คต้องรับผิดในเช็คพิพาท
32.    เช็คขีดคร่อมข้อความ AC PAYEE ONLY
33.    ซื้อลดเช็คให้กู้ยืมเป็นนิติกรรม
34.    ผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อแทนการสั่งจ่ายเช็ค
35.    ซื้อลดเช็ค นอกวัตถุประสงค์
36.    ออกเช็คชำระหนี้ที่ได้รับโอนมา
37.    เช็คจ่ายผ่อนชำระหนี้
38.    ออกเช็คชำระหนี้การเล่นสลากกินรวม
39.    ออกเช็คถูกต้องโดยสุจริต
40.    สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้
41.    รับซื้อลดเช็คพนักงานฝ่ายสินเชื่อ
42.    หลักประกันจำนวนเงินตามเช็คเกินอำนาจ
43.    ตามประทับในช่องผู้สั่งจ่ายเช็ค
44.    ลายมือชื่อรับรอบในเช็คพิพาท
45.    ชำระหนี้ตามมูลหนี้เช็คขาดอายุความ
46.    ลงลายมือชื่อแทนฐานกรรมการบริษัท
47.    ทำปลอมเช็คพิพาท ใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อ
48.    รับฝากเงินโดยสัญญาเงินฝากคืน
49.    เช็คตีตราประทับเป็นอักษรภาษาอังกฤษ
50.    ผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาท
51.    ออกเช็คพิพาทนำไปเปลี่ยนเช็คชำระหนี้
52.    ออกเช็คด้วยความรักใคร่
53.    ร่วมกันลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค
54.    สัญญาประนีประนอมยอมความมีอายุความ 10 ปี
55.    ชำระหนี้เงินกู้รายพิพาทเป็นเช็ค
56.    นำเงินตามเช็คไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์
57.    นำเช็คมาขายลดให้เจ้าหนี้โดยตรง
58.    เช็คไม่ได้ลงวันที่ออกไว้
59.    โอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉล
60.    หลักฐานรับฝากเงินต้องออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน
61.    ออกเช็คชำระค่าเช่าซื้อแต่ละงวดแล้วผิดนัด
62.    ถูกฟ้องคดีเรียกเงินตามเช็ค
63.    สัญญาขายลดเช็คมีหลักฐานเป็นหนังสือ
64.    ประมูลแชร์ได้ จึงออกเช็คแต่ไม่ลงวันที่จ่าย
65.    รับฝากเงินนอกเหนือวัตถุประสงค์
66.    เช็คถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ลงในเช็ค
67.    เช็คพิพาทลงลายมือชื่อประทับตรา
68.    การโอนเช็คด้วยการคบคิดฉ้อฉล
69.    ลายมือชื่อปลอมผู้สั่งจ่ายเช็ค
70.    บิดเบือนข้อเท็จจริงในเช็คพิพาท
71.    การทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างการค้า
72.    เช็คพิพาทประทับดวงตราสำคัญ
73.    ออกเช็คในตั๋วแลกเงินเพื่อค้ำประกัน
74.    สัญญาชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน
75.    สั่งจ่ายเช็คในฐานะตัวแทน
76.    สั่งจ่ายเช็คดอกเบี้ยเกินอัตรา
77.    สั่งจ่ายเช็คเบิกเงินเกินบัญชี
78.    เรียกร้องค่าว่าจ้างความตามเช็ค
79.    ประมูลแชร์ได้ออกเช็คไม่ลงวันที่
80.    นำเช็คพิพาทสองฉบับแลกเงินสด
81.    เช็คมัดจำการซื้อขายที่ดิน
82.    เช็คเรียกเก็บเงินไม่ ได้ตามประมูลแชร์
83.    เงินในบัญชีไม่พอจ่ายตามเช็ค
84.    สัญญาประกันหนี้ไม่สมบรูณ์
85.    เช็คระบุชื่อผู้รับเงินลงชื่อไว้ด้านหลังเช็ค
86.    เช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือผู้ถือ
87.    มูลหนี้การกู้ยืมเงินตามความหมายกฎหมาย
88.    สั่งจ่ายเช็คเบิกถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน
89.    นำเช็คขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
90.    แบ่งส่วนกำไรตามเช็ค
91.    ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
92.    การถอนเงินกระทำโดยใช้เช็คหรือเอกสารสั่งจ่าย
93.    สัญญาบัญชีเดินสะพัดไม่มีกำหนดระยะเวลา
94.    สลักหลังเช็คพิพาทสั่งจ่ายหรือผู้ถือ
95.    รับเงินตามเช็คสั่งจ่าย
96.    สาเหตุแห่งการขาดอายุความสัญญา
97.    สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
98.    การจ่ายเงินตามเช็คของเบิกเงิน
99.    ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายตามเนื้อความในเช็ค
100.  คืนสินค้าและคืนเช็ค
101.  สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้สินค้า
102.  อำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ
103.  ผู้สั่งจ่ายเช็คต้องรับผิดในเช็ค
104.  เช็คขาดลดกู้เงินแบบทั่วไป
105.  เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชัดโอนให้กัน
106.  ชำระหนี้ตามเช็ค
107.  ออกเช็คพิพาทจากสัญญาซื้อขาย
108.  เช็คสั่งจ่ายเงินให้แก้ผู้เสียหาย