ข้อมูลหนังสือ

[title]

๑๐๘ คดีพยานแพ่ง

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

108 คดีพยานแพ่ง :  พยานสำคัญในคดีพยานแพ่ง น่ารู้
ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ
จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับพยานทางแพ่ง
- หลักฐาน กรรมสิทธิ์ สืบหักล้าง
- ลายพิมพ์นิ้วมือ สัญญาค้ำประกัน
- บุกรุก ฟ้องขับไล่
- หนังสือจดทะเบียน สัญญากู้ปลอม
- เลียนแบบเครื่องหมายการค้า
- เอกสารภาษาต่างประเทศ
สารบัญ
1.หลักฐานพยานแห่งกรรมสิทธิ์ ; พยานเอกสาร สืบหักล้าง
2.พยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือในสัญญาค้ำประกัน : ลายพิมพ์นิ้วมือ
3.พยานพิมพ์นิ้วมือในเอกสาร ; พยานผู้รับรอง
4.การสืบพยานนอกประเด็น
5.การกำหนดหน้าที่นำสืบ
6.ปัญหาดำเนินความของพยาน ; พยานเท็จ
7.เจ้าพนักงานยึดทรัพย์ ไม่เชื่อหลักฐาน
8.คู่ความทำให้สืบหนังสือสัญญากู้
9.ทำสัญญาเช่าเพื่อหลีกเลี่ยง พรบ.ควบคุมค่าเช่า
10.ใช้ตราสารเป็นพยานหลักฐาน
11.นำพยานบุคคลเข้าสืบประกอบข้อต่อสู้
12.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร
13.นำสืบพยานบุคคล
14.กู้เงินโดยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้
15.ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โมฆะกรรม
16.ชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
17.กู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ
18.สืบพยานเกี่ยวกับต้นฉบับเอกสาร
19.เช่าห้องพิพาทให้เป็นที่เก็บสินค้า
20.เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ
21.เอกสารที่แสดงว่าได้ชำระหนี้สินแล้ว
22.โจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ
23.หนังสือมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานได้
24.สัญญากู้ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ไม่อาจเป็นพยานหลักฐานได้
25.ใช้สิทธิไม่สุจริต
26.ใบมอบอำนาจเป็นภาพถ่ายมีผู้รับรองเป็นทอดๆ
27.ฝ่าฝืนระเบียบไม่ทำหลักฐาน
28.จำเลยไม่ได้ให้การและสืบปฏิเสธ
29.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์งดสอบพยานลูกหนี้
30.มูลละเมิดมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
31.โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างล่วงเวลาของพนักงานโจทก์
32.จำเลยบุกรุกอยู่ในที่พิพาท
33.ศาลชั้นต้นสั่งคัดนั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคดี
34.จำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำไว้แก่โจทก์
35.คณะกรรมการสอบสวนไม่มีการลงนามเป็นเพียงพยานบอกเล่า
36.จำเลยมีสิทธิยกเลิกการประมูล
37.โจทก์มิได้ร้องขอปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกัน
38.ศาลแรงงานกลางสั่งงดสืบพยาน
39.ศาลอนุญาตให้โจทก์อ้างสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบ
40.โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยานในระหว่างที่มีการไต่สวน
41.ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบุพยาน
42.จำเลยนำสืบโจทก์ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่
43.ฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์
44.ใช้สิทธิซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
45.โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าไฟฟ้าเพิ่ม
46.ฟ้องขับไล่เนื่องจากครบกำหนดอายุการเช่า
47.ยื่นบัญชีระบุพยานและส่งสำเนาเอกสาร
48.นำพยานบุคคลเข้าสืบเพื่อสนันสนุนข้อเท็จจริง
49.ยื่นเอกสารเป็นพยานหลักฐาน
50.สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
51.ปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้
52.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้
53.ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินในสลิป
54.ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ที่หามาได้ร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน
55.การขออนุญาตนำตราสารไปปิดแสตมป์
56.การนำสืบปฏิเสธนอกคำให้การ
57.ทายาทโดยธรรมได้ครอบครองทรัพย์มรดก
58.ระบุพยานได้นับแต่วันชี้สองสถาน
59.การนำสืบนอกประเด็น งดสืบพยาน
60.คำเบิกความนับเป็นที่เชื่อฟังได้หรือไม่
61.หน้าที่นำสืบพยานหลักฐาน
62.จำเลยมิได้คัดคำการอ้างเอกสารเป็นพยานของโจทก์
63.ขาดนัดพิจารณาและสืบพยาน
64.หนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์
65.ไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
66.ส่งเอกสารตามคำสั่งเรียกต่อศาลก่อนวันสืบพยานนัดแรก
67.สำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาแทนโจทก์
68.รถยนต์บรรทุกที่ทำละเมิดต้องพิจารณาพยานอื่นประกอบด้วย
69.โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งคืนเครื่องวีดีโอที่เช่าซื้อคืนโจทก์
70.ได้จดทะเบียนที่ดินแปลงพิพาทตกเป็นภาระจำยอม
71.เจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
72.ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม
73.การนำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข
74.นำพยานบุคคลมาสืบว่าจำเลยที่ 1 กระทำในฐานะส่วนตัว
75.ต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานจะต้องปิดอากรแสตมป์
76.การเบิกความโดยนำคำพยานคนก่อนเบิกความ
77.การรับนำพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิ์ได้
78.นำสืบและส่งเอกสารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศเป็นพยาน
79.ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์
80.นำพยานบุคคลมาสืบถึงจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ
81.ศาลมีคำสั่งอนุญาตและสั่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง
82.การที่กู้ยืมเงินและค้ำประกันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
83.พยานเอกสารซึ่งศาลมีคำสั่งเรียกเป็นเพียงใบสำคัญคู่จ่าย
84.สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
85.สำเนาเอกสารเป็นเพียงพยานหลักฐานประกอบกับพยานอื่น
86.จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
87.การรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
88.จำเลยผิดนัดไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ
89.บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานต่อท้าย
90.ขายฝากที่ดินโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวม
91.มอบอำนาจที่ดินแก่โจทก์เพื่อประกันหนี้ที่โจทก์ออกหนังสือค้ำประกัน
92.โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้ง 5 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ; ลูกหนี้ร่วม
93.โจทก์ติดต่อขายที่ดินให้จำเลยไม่จดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญา
94.จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดในฐานะผู้สลักหลังเช็คพิพาท
95.จำเลยขอส่งประเด็นไปสืบพยาน
96.สัญญากู้เงินเป็นสัญญากู้ปลอม
97.เอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารเกี่ยวกับประเด็นตามฟ้อง
98.โจทก์จัดทำเอกสารยอดหนี้ที่ถูกต้องมาเสนอความ
99.หนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอม
100.กรณีมีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
101.ศาลชั้นต้นเกษียณสั่งในใบมอบฉันทะ
102.โจทก์ตั้งตัวแทนไปทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้อง
103.สัญญาค้ำประกันใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีบัญชีอัตราอากรแสตมป์
104.พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าจำเลยก็รับฟังได้
105.โจทก์ประสงค์จะรับโอนที่ดินพิพาท
106.จำเลยให้การว่าโจทก์และบุคคลอื่นได้โอนเช็คโดยการสมคบกันฉ้อฉล
107.จำเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
108.การนำสืบนอกคำให้การ ; พยานนอกประเด็น